Select a language
  FR - Français
  NL - Nederlands

Algemene Voorwaarden

Terms and conditions

I. Toepassing van deze Algemene voorwaarden

 1. Op de Koopovereenkomst zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden (AV) en de bepalingen van de besteldocumenten van toepassing. Eventuele andere voorwaarden die aan de Klant kunnen worden toegerekend (zoals hierna gedefinieerd) worden niet toegepast, ongeacht of smart uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de toepassing ervan. Dit geldt in alle gevallen, bijvoorbeeld zelfs wanneer smart de levering aan de Klant zonder bezwaar uitvoert met kennis van de Algemene voorwaarden van de Klant.

 2. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van nieuwe voertuigen en van pre-order vouchers van smart. Voor pre-order vouchers gelden primair de bepalingen van Artikel XIV (Pre-order); de overige bepalingen van deze AV zijn secundair van toepassing (en mutatis mutandis voor zover zij betrekking hebben op de aankoop van voertuigen).

II. Definities

In deze AV hebben de onderstaande termen de volgende betekenis.

 1. 'Gelieerde Onderneming': elke juridisch onafhankelijke onderneming die in haar relatie tot smart in meerderheidsbelang is van smart of die een meerderheidsbelang heeft in het eigendomsbelang van smart, waarover smart zeggenschap uitoefent of die zeggenschap uitoefent over smart, of die partij is bij een intercompany-overeenkomst.

 2. 'Klant': de klant van het (de) voertuig(en) of de pre-order voucher volgens de Koopovereenkomst, ongeacht of de Klant een Consument of een Dealer/handelaar is.

 3. 'Consument': iedere natuurlijke persoon die de Koopovereenkomst aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak geen verband houden met commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit van de Klant.

 4. 'Algemene Voorwaarden' of 'AV': deze algemene voorwaarden voor de verkoop van nieuwe voertuigen.

 5. 'Partij': een van de Partijen bij de Koopovereenkomst.

 6. 'Partijen': zowel smart als de Klant.

 7. 'Koopovereenkomst': de overeenkomst betreffende de aankoop van een voertuig of de pre-order voucher die door smart en de Klant is of zal worden gesloten en waarvoor deze Algemene voorwaarden de voorwaarden vormen.

 8. 'smart': smart Belgium Srl, Avenue du Péage 68, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, België.

 9. 'Dealer/handelaar': een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het sluiten van de Koopovereenkomst handelt in de uitoefening van zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

 10. 'Website': de website die smart op elk moment op future.smart.com/ ter beschikking stelt voor de verkoop van voertuigen of pre-order vouchers die onder deze Algemene voorwaarden vallen.

III. Totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen en Opdracht

 1. Offertes voor de aankoop van voertuigen bij smart zijn niet bindend.

 2. De ondertekening door de Klant van de Koopovereenkomst of een bestelformulier of een bestelling op de website of telefonisch, wordt beschouwd als een bestelling die drie weken geldig is. Deze periode wordt verkort tot tien dagen voor voertuigen die smart op voorraad heeft. Een Koopovereenkomst komt tussen de Partijen tot stand indien smart binnen drie weken (tien dagen voor voertuigen die smart op voorraad heeft) na de bestelling de Koopovereenkomst ondertekent of de bestelling per e-mail bevestigt of de levering uitvoert. smart is verplicht om de Klant onverwijld te informeren indien de bestelling door smart niet wordt geaccepteerd.

 3. Wijzigingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden en de Koopovereenkomst moeten schriftelijk (bijvoorbeeld e-mail is voldoende) worden vastgelegd en door beide Partijen worden geaccepteerd.

 4. Tijdens de leveringsperiode heeft smart het recht om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp of de vorm, om af te wijken van de kleurschakering en om wijzigingen aan te brengen in de omvang van de levering, mits de wijzigingen of afwijkingen redelijk zijn voor de Klant, rekening houdend met de belangen van smart. Aan merktekens of nummers die door smart of een andere fabrikant ter identificatie van de bestelling of het bestelde verkoopobject worden gebruikt, kan de Klant geen rechten ontlenen.

 5. De rechten en plichten van de Klant uit hoofde van de Koopovereenkomst kunnen niet worden overgedragen, tenzij smart hiervoor schriftelijke toestemming geeft. Dit geldt niet voor een geldvordering van de Klant jegens smart. Voor andere vorderingen van de Klant jegens smart is de voorafgaande toestemming van smart niet vereist indien smart geen beschermenswaardig belang heeft bij een uitsluiting van cessie of indien legitieme belangen van de Klant bij de overdraagbaarheid van het recht zwaarder wegen dan het beschermenswaardige belang van smart bij een uitsluiting van cessie.

IV. Levering en Prijzen

 1. De prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting toegevoegde waarde (btw) plus eventuele transferkosten.

 2. Levering vindt plaats in een vestiging van een agent van smart die de klant overeenkomstig paragraaf 3 van dit Artikel IV vooraf vrij kan kiezen en die in de bestelling wordt vermeld.

 3. De Klant kan kiezen op welke van de locaties van de agenten van smart in België de levering van het voertuig zal plaatsvinden.

 4. Indien een verkoopobject wegens stopzetting van de productie van de serie niet op de geplande leveringsdatum kan worden geleverd, zijn beide Partijen met betrekking tot het betreffende verkoopobject ontheven van de verplichtingen uit de Koopovereenkomst. In dat geval zal smart de Klant onverwijld op de hoogte brengen en de Klant eventuele gedane betaling terugbetalen. In dergelijke omstandigheden is smart niet verplicht tot levering van het oorspronkelijk bestelde object.

V. Het recht van de Klant om een bestelling te annuleren

Indien de Klant een Consument is, heeft de Consument naast de wettelijke rechten, met name naast het wettelijke recht om de Koopovereenkomst te herroepen (zie Artikel XV (Informatie over het herroepingsrecht van de Consument na online of telefonische aankopen )) of de Koopovereenkomst te ontbinden, hetgeen niet wordt beïnvloed door de bepaling in dit Artikel V:

 1. De Consument heeft het recht om een bestelling te annuleren tot aan de levering van het voertuig. In geval van een dergelijke annulering is de Consument verplicht smart een compensatiebedrag te betalen ter hoogte van de hieronder in dit Artikel V vermelde bedragen. Indien de Consument de bestelling annuleert voordat smart de Koopovereenkomst heeft ondertekend of een bevestiging van de bestelling aan de Consument heeft verzonden, is de Consument niet gehouden tot betaling van enige compensatie voor de annulering.

 2. Indien de Consument de bestelling annuleert nadat een bindende overeenkomst tot stand is gekomen, heeft smart recht op een schadevergoeding van15% van de overeengekomen verkoopprijs. De schadevergoeding wordt hoger of lager vastgesteld indien smart een hoger schadebedrag kan bewijzen of de Consument bewijst dat er lagere schade of in het geheel geen schade opgetreden is.

 3. smart heeft echter geen recht op compensatie na annulering door de Consument indien het voertuig bestemd is voor gebruik door gehandicapte personen.

VI. Kortingen

 1. Indien de Klant een Dealer/handelaar is, is het volgende van toepassing:

  a) Het is vereist, zodat de Dealer/handelaar de korting zoals gespecificeerd in de Koopovereenkomst kan verkrijgen, dat de Dealer/handelaar ermee instemt om het voertuig te houden en de geregistreerde eigenaar en de gebruiker van het voertuig te blijven gedurende ten minste 6 maanden na de levering van het voertuig, en dat het voertuig, gedurende deze periode, uitsluitend wordt gebruikt in het bedrijf van de Dealer/handelaar. De Klant dient desgevraagd te bewijzen dat aan deze voorwaarden is voldaan.

  b) Indien de Klant het voertuig binnen de voorgeschreven termijn van 6 maanden verkoopt, worden de voorwaarden voor het verkrijgen van kortingen geacht niet te zijn vervuld en behoudt smart zich het recht voor om van de Klant de terugbetaling te verlangen van de verkregen korting, te weten het verschil tussen de catalogusprijs en de door de Klant betaalde prijs.

 2. Voor Klanten die Consumenten zijn, gelden geen overeenkomstige voorwaarden voor het verkrijgen van kortingen.

VII. Betaling, achterstallige betaling en verrekening

 1. De aankoopprijs en de prijzen voor aanvullende diensten zijn verschuldigd bij aflevering van het voertuig en overhandiging of verzending van de factuur.
 2. smart zal de Klant de aankoopprijs factureren voordat het voertuig wordt geleverd. Hetzelfde geldt voor een eventuele aanbetaling op grond van een financierings- of leaseovereenkomst, die door de smart Financial Partner aan de Klant zal worden gefactureerd voordat het voertuig wordt afgeleverd.
 3. Het in de Koopovereenkomst vermelde totaalbedrag wordt als aankoopprijs betaald indien in de koopovereenkomst een leveringsperiode tot 4 maanden is overeengekomen of indien de levering binnen 4 maanden plaatsvindt. Anders verandert de koopprijs in dezelfde verhouding als de prijslijst van smart voor voertuig, speciale uitrusting en transferkosten plus verkoopbelasting verandert tot de datum van levering.

  De Klant kan de overeenkomst ontbinden, als de som van de aankoopprijzen voor het voertuig, de speciale uitrusting en de vergoeding voor transfer in de prijsopgave van de aankoop meer dan 3% hoger is dan de som van de prijzen die voor dezelfde omvang in de Koopovereenkomst zijn vermeld. Het ontbinden dient schriftelijk binnen 2 weken na ontvangst van de prijsopgave van de aankoop te geschieden.

 4. Betaling dient te geschieden door overschrijving op de rekening die op de factuur staat vermeld. Indien de Klant een betalingsachterstand heeft, behoudt smart zich het recht voor om vooruitbetaling te eisen voor alle openstaande orders, ongeacht de hoogte van het bedrag waarvoor de betaling achterstallig is.
 5. De Klant heeft alleen het recht om vorderingen te verrekenen met vorderingen van smart, indien deze vorderingen onbetwist zijn of er een rechtsgeldige titel bestaat. Dit geldt niet voor tegenvorderingen van de Klant die uit dezelfde Koopovereenkomst voortvloeien. De Klant kan slechts een retentierecht uitoefenen voor zover dit recht gebaseerd is op vorderingen die uit dezelfde Koopovereenkomst voortvloeien.

VIII. Leveringstermijn, vertraging van de levering en overmacht

 1. De geschatte leveringsperiode, die als bindend of niet-bindend kan worden overeengekomen, wordt in de regel in de Koopovereenkomst, de orderbevestiging per e-mail of in soortgelijke documenten in verband daarmee vermeld. De leveringsperiode begint met het sluiten van de Koopovereenkomst.

 2. smart kan niet garanderen dat de leveringstermijn altijd vastgelegd kan worden. Als er geen leveringsmoment is vastgelegd, wordt het voertuig geleverd binnen een redelijke periode. Deze bedraagt onder normale omstandigheden 12 weken voor nieuwe voertuigen die op voorraad zijn en maximaal 32 weken voor voertuigen die voor de klant worden gemaakt volgens instructies van de Klant. De voornoemde leveringsperiodes dienen als niet-bindend te worden beschouwd.

 3. Na het verstrijken van zes weken na een niet-bindende leveringsdatum of na een niet-bindende leveringsperiode kan de Klant smart verzoeken om het gekochte voertuig te leveren. Deze periode wordt verkort tot tien dagen voor voertuigen die smart op voorraad heeft. Na ontvangst van het verzoek is smart in gebreke.

  Indien de Klant recht heeft op vergoeding van de door de vertraging veroorzaakte schade, is deze beperkt tot maximaal 5% van de overeengekomen koopprijs in geval van lichte nalatigheid van de kant van smart.

 4. Indien de Klant ook de overeenkomst wil ontbinden en/of schadevergoeding in plaats van nakoming wil vorderen, moet de Klant na het verstrijken van de desbetreffende termijn overeenkomstig paragraaf 3, zin 1 en 2 van dit Artikel VIII (Leveringstermijn, vertraging van de levering en overmacht) smart een redelijke termijn voor de levering stellen.

  Indien de Klant aanspraak heeft op schadevergoeding in plaats van nakoming, is de aanspraak beperkt tot maximaal 25% van de overeengekomen aankoopprijs in geval van lichte nalatigheid. Indien de Klant een Dealer/handelaar is, zijn aanspraken op schadevergoeding in plaats van nakoming uitgesloten bij lichte nalatigheid.

  Indien tijdens het verzuim van smart de levering door toeval onmogelijk wordt, is smart aansprakelijk met inachtneming van de hierboven overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen. smart is niet aansprakelijk indien de schade ook bij tijdige levering zou zijn ontstaan.

 5. In geval van een vertraagde levering wordt de Klant zonder onnodig uitstel van de vertraging op de hoogte gesteld.

 6. Bij overschrijding van een bindende leveringsdatum of een bindende leveringsperiode is smart reeds bij overschrijding van de leveringsdatum of de leveringsperiode in verzuim. De rechten van de Klant worden dan bepaald overeenkomstig paragraaf 3, zin 3 en paragraaf 4 van dit Artikel VIII (Leveringstermijn, vertraging van de levering en overmacht).

 7. De aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen in dit Artikel VIII Leveringstermijn, vertraging van de levering en overmacht) gelden niet voor schade die is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen door smart, haar wettelijke vertegenwoordiger of haar plaatsvervanger, of in het geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

 8. In het geval dat smart, zonder nalatigheid, door overmacht of storingen bij smart of bij een van de leveranciers van smart, tijdelijk verhinderd is om op het overeengekomen tijdstip of tijdens de overeengekomen leveringsperiode te leveren, wordt smart voor de duur en de omvang van het effect ontheven van de leveringsplicht. Derhalve worden de in paragraaf 1 tot en met 6 van dit Artikel VIII (Leveringstermijn, vertraging van de levering en overmacht) vermelde datums en perioden verlengd met een periode die overeenkomt met de tijdsperiode gedurende welke de verhinderende omstandigheden de levering belemmeren.

  Gevallen van overmacht in de zin van deze paragrafen zijn alle buitengewone gebeurtenissen die buiten de macht van smart liggen, onvoorzien en onbeheersbaar zijn en door smart niet kunnen worden voorkomen of afgewend, zelfs niet door het betrachten van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, en die smart verhinderen haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen. Hierbij gaat het in het bijzonder over natuurrampen, brandschade, overstromingen, stakingen, onverwachte pandemieën of epidemieën alsmede storingen binnen het bedrijf of officiële decreten waarvoor smart niet verantwoordelijk is. Moeilijkheden omtrent de levering en andere verstoringen van het nakomen van de levering door leveranciers van smart worden slechts als overmacht beschouwd indien de leverancier van zijn kant de levering waartoe hij verplicht is, niet kan nakomen als gevolg van een gebeurtenis die in overeenstemming is met de bepalingen van dit Artikel VIII paragraaf 8.

  smart zal de Klant onverwijld in kennis stellen van zowel het optreden als het verdwijnen van een geval van overmacht. smart zal alles in het werk stellen om het geval van overmacht te verhelpen en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.

  Indien dergelijke verstoringen leiden tot opschorting van de levering gedurende 4 maanden of langer dan hebben beide Partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. Indien smart de Koopovereenkomst beëindigt, zal smart een eventueel reeds door de Klant gedane betaling onverwijld terugbetalen.

  Dit laat onverlet het recht om de Koopovereenkomst op andere gronden te beëindigen.

IX. Aansprakelijkheid

 1. smart is aansprakelijk voor alle schade die wegens opzet en grove nalatigheid voortvloeit uit de met de Klant gesloten overeenkomst.

 2. Bovendien is smart aansprakelijk voor de nalatigheid bij het niet nakomen van verplichtingen waarvan het nakomen essentieel is om de normale uitvoering van het contract mogelijk te maken, waarvan het niet nakomen het verwezenlijken van het doel van het contract in gevaar brengt en op het nakomen waarvan de Klant normaal gesproken mag vertrouwen. In dit geval is smart uitsluitend aansprakelijk voor de voorzienbare en typische contractuele schade.

 3. De persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, plaatsvervangende agenten en medewerkers van smart voor door hen veroorzaakte schade die te wijten is aan lichte nalatigheid, is uitgesloten.

 4. De voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor plichtsverzuim door wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten van smart.

 5. De voornoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van schade aan leven, lichaam en gezondheid. De aansprakelijkheid op grond van de wet op productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

 6. De bepalingen van dit Artikel doen geen afbreuk aan een door smart gegeven garantie.

 7. Ongeacht de schuld blijft de aansprakelijkheid van smart onaangetast als smart opzettelijk fouten verzwijgt of als smart een garantie heeft verstrekt of een aanschaffingsrisico heeft aanvaard in overeenstemming met de Belgische wet.

X. Klachten

 1. De Klant dient een klacht over een geconstateerde fout zo spoedig mogelijk nadat de fout is geconstateerd bij smart in te dienen.

 2. Indien de Klant een Dealer/handelaaar is, zijn eventuele garantierechten van de Klant onderworpen aan de behoorlijke vervulling door de Klant van alle inspectie- en klachtverplichtingen overeenkomstig paragraaf 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel.

XI. Garantie

 1. Aanspraken van de Klant wegens materiële gebreken (in het Duits: Sachmängel) verjaren volgens de wettelijke bepalingen.

  Onverminderd het bovenstaande geldt een verjaringstermijn van één jaar, indien de Klant een publiekrechtelijke rechtspersoon, een publiekrechtelijk speciaal fonds of een Dealer/handelaar is.

 2. In geval van een materieel gebrek aan het gekochte voertuig heeft de Klant jegens smart recht op de wettelijke garantierechten.

 3. Indien een materieel gebrek moet worden verholpen, geldt het volgende:

  a) De Klant kan aanspraak maken op het verhelpen van materiële gebreken jegens smart of jegens andere ondernemingen die door de fabrikant/importeur zijn erkend voor het onderhoud van het gekochte voertuig; in het laatste geval dient de Klant smart onverwijld op de hoogte te stellen indien de eerste poging om het materiële gebrek te verhelpen geen succes heeft gehad. In het geval van mondelinge kennisgevingen van claims, zal de Klant een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de kennisgeving worden verstrekt.

  b) Indien het gekochte voertuig door een materieel gebrek onbruikbaar (in het Duits: betriebsunfähig) wordt, dient de klant contact op te nemen met het reparatiebedrijf dat zich het dichtst bij de plaats van het onbruikbare gekochte voertuig bevindt en dat door de fabrikant erkend is voor onderhoud van het gekochte voertuig.

  c) Vervangen onderdelen worden eigendom van smart.

  d) De Klant kan tot aan het verstrijken van de verjaringstermijn van het gekochte voertuig op grond van het koopcontract aanspraak maken in verband met materiële defecten voor de onderdelen die zijn gemonteerd om het materiële gebrek te verhelpen.

  De aanspraak op het verhelpen van gebreken wordt niet beïnvloed door eigendomsovergang van het gekochte voertuig.

 4. Indien de Klant een Dealer/handelaar is, heeft smart het recht om de fout te verhelpen of opnieuw te leveren. De Dealer/handelaar heeft het recht om de koop te annuleren indien er na drie pogingen om het probleem op te lossen een materiële fout blijft bestaan. Indien de koop wordt geannuleerd, behoudt smart zich het recht voor om op de aankoopprijs het voordeel dat de Dealer/handelaar uit het voertuig heeft verkregen in mindering te brengen met 0,67% van de aankoopprijs per gereden 1.000 km (duizend) sinds de levering. Echter, smart zal nooit verplicht zijn om voor het teruggegeven voertuig meer te betalen dan overeenkomt met de marktwaarde van het voertuig als het vrij van fouten zou zijn.

 5. Dit Artikel XI (Garantie) is niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding; dergelijke vorderingen worden beheerst door Artikel IX (Aansprakelijkheid).

XII. Vertraging van de Klant

 1. De Klant is verplicht om het gekochte voertuig binnen 14 dagen na ontvangst van de melding dat het voertuig gereed is in ontvangst te nemen (in het Duits: Abnahme).

 2. In geval van niet-afname kan smart haar wettelijke rechten uitoefenen. Indien smart een schadevergoeding vordert, zal deze 15% van de aankoopprijs bedragen. De schadevergoeding wordt hoger of lager vastgesteld indien smart een hoger schadebedrag kan bewijzen of de Consument bewijst dat er lagere schade of in het geheel geen schade opgetreden is.

 3. Indien de Klant een Consument is en de Consument niet op tijd betaalt, heeft smart het recht om betaling en rente te eisen in overeenstemming met de Belgische wet.

XIII. (not applicable)

XIV. Pre-order

 1. Indien een Klant deelneemt aan de pre-ordercampagne, geeft de aankoop van een pre-order voucher ('pre-order') de Klant de mogelijkheid van voorrang met betrekking tot een latere aankoop van een voertuig. De pre-order heeft geen betrekking op de verkoop of de levering van een voertuig en de Klant bestelt geen voertuig. De pre-order vormt evenmin een voorschot op een latere aankoop van een voertuig, noch enige vorm van voorlopig contract met betrekking tot een latere aankoop van een voertuig.

 2. Het plaatsen van een pre-order garandeert niet de mogelijkheid van een latere aankoop van een voertuig, noch een specifieke prijs of leveringsdatum van het voertuig. Eventuele voertuigspecificaties of details over prijs en leverdatum in de pre-ordercampagne zijn niet-bindend en onder voorbehoud van wijzigingen. De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat de ontwikkeling van het voertuig nog niet is afgerond en dat de exacte prestaties van het voertuig (met inbegrip van de emissie) daarom nog niet definitief kunnen worden genoemd.

 3. De Klant moet zich registreren voor een smart account om een pre-order te kunnen plaatsen en door dit te doen ontvangt de Klant een smart ID. Na inloggen op het smart account van de Klant moet de Klant de adresgegevens van de Klant invoeren en een betalingsmethode selecteren (credit/debetkaart of online bankoverschrijving, indien van toepassing). De betaling wordt verwerkt door betaaldienstverlener Deutsche Bank AG. De Klant dient ervoor te zorgen dat de door de Klant ingevoerde gegevens juist zijn, zodat de communicatie van smart met betrekking tot de afwikkeling van de bestelling kan worden ontvangen.

 4. De door smart aangeboden pre-order voucher vormt geen juridisch bindend aanbod voor het sluiten van een overeenkomst, maar is bedoeld voor het uitbrengen van een juridisch bindend aanbod door de Klant. Door op de knop 'Bestellen met betalingsverplichting' te klikken, doet de Klant een juridisch bindend aanbod voor een pre-order voucher. Vóór het definitief en bindend indienen kunnen alle gegevens te allen tijde met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd. De pre-order wordt van kracht en de Koopovereenkomst met betrekking tot de pre-order voucher komt tot stand wanneer smart de betaling van de pre-order van de Klant ontvangt en wanneer smart de pre-order per e-mail aan de Klant bevestigt (orderbevestiging). De tekst van de overeenkomst wordt door smart niet opgeslagen en kan na indiening van het bindende aanbod van de Klant niet meer door de Klant worden opgevraagd. Indien nodig wordt de Klant aangeraden de tekst van het contract op te vragen alvorens het bindende aanbod van de Klant in te dienen.

 5. De pre-order kan door elk van de Partijen op elk moment tot aan de inwisseling/aflossing (uiterlijk drie (3) jaar na het plaatsen van de pre-order) worden geannuleerd en de reserveringsbetaling zal in dat geval volledig worden terugbetaald. Voor elk verzoek tot annulering dient de Klant contact op te nemen met smart via het contactformulier op de website van smart of een van de aan smart Gelieerde Ondernemingen. De Klant heeft geen recht op terugbetaling van de pre-order voucher nadat deze is afgelost/ingewisseld.

 6. smart neemt contact op met de Klant en zal de Klant vragen om de pre-order van de Klant om te zetten in een hieruit voorvloeiende aankoop van een voertuig. De Klant heeft dan de mogelijkheid om het bestelproces af te ronden en de pre-order voucher van de Klant in te wisselen. Indien de Klant niet reageert op het contact van smart, kan de Klant deze voorrang verliezen of kunnen er vertragingen optreden.

 7. De uit de voucher voortvloeiende aankoop van een voertuig kan met een andere contractpartij worden gesloten en kan onderworpen zijn aan andere of aanvullende voorwaarden die smart of een van de aan smart Gelieerde Ondernemingen op het moment van het sluiten van de overeenkomst heeft vastgesteld. Tenzij de Klant door smart anders is meegedeeld, zal de waarde van de pre-order voucher worden afgetrokken van de totaalprijs van de voortvloeiende aankoop van het voertuig door de Klant of zal de Klant in het geval van een leasecontract een dienovereenkomstige terugbetaling ontvangen.

 8. Het is de Klant enkel toegestaan zijn eigen gepersonaliseerde pre-order voucher(s) in te wisselen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn pre-order vouchers niet overdraagbaar en mogen zij niet namens een derde partij worden ingewisseld. De Klant kan de voucher uitsluitend inwisselen in het land van het in Artikel II, paragraaf 8, genoemde bedrijfsadres van smart en uitsluitend jegens smart. De klant kan per voortvloeiende aankoop van een voertuig slechts één pre-order voucher inwisselen. De pre-order voucher kan niet worden gecombineerd met andere pre-order vouchers of andere kortingen.

XV. Informatie over het herroepingsrecht van de Consument na online of telefonische aankopen

Bij het sluiten van een overeenkomst op afstand heeft de Consument een wettelijk herroepingsrecht. Overeenkomsten op afstand zijn overeenkomsten waarbij de Consument uitsluitend gebruik maakt van technieken voor communicatie op afstand (bijv. telefonisch of via de website) voor de onderhandelingen over en het sluiten van de overeenkomst. smart informeert hieronder over het herroepingsrecht:

 1. Herroepingsrecht: De Klant heeft het recht om de Koopovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Consument de goederen fysiek in bezit krijgt, of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument smart Belgium Srl, Avenue du Péage 68, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, België, of de gevolmachtigde van smart die het voertuig aan de consument heeft overhandigd, door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een met de post verzonden brief of een e-mail) op de hoogte stellen van het besluit van de Consument of de Klant om deze overeenkomst te herroepen. De Consument kan gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. De Consument kan het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring ook elektronisch invullen en indienen op de website van smart. Indien de Consument van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zal smart de Consument onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke herroeping doen toekomen.

  Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat de Consument de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 2. Gevolgen van herroeping: Indien de Consument de Koopovereenkomst herroept, zal smart alle van de Consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Consument voor een andere leveringswijze dan de door smart aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop smart op de hoogte is gebracht van het besluit van de Consument om deze overeenkomst te herroepen, aan de Consument terugbetalen. smart zal deze terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel als de Consument voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd; in ieder geval zijn de Consument voor deze terugbetaling geen kosten verschuldigd. smart kan de terugbetaling opschorten totdat smart de goederen retour heeft ontvangen of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

  De Consument stuurt het voertuig terug of overhandigt het aan smart of aan de gevolmachtigde agent van smart op de locatie van overdracht, waarvan het adres in de Koopovereenkomst is vermeld, of een andere locatie die tussen de Partijen is overeengekomen, zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Consument de herroeping van de Koopovereenkomst door de Klant aan smart heeft meegedeeld. De termijn is in acht genomen als de Consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

  De Consument zal de directe kosten voor het terugsturen van de goederen moeten dragen. De Consument heeft het recht om het voertuig te laten afleveren bij een smart-agent naar keuze van de Consument binnen België. De kosten worden geschat op een maximum van ongeveer 500 EUR (vijfhonderd) binnen België.

  De Consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van omgaan met de goederen die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

XVI. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het voertuig blijft eigendom van smart totdat de vorderingen die smart op grond van de Koopovereenkomst toekomen, zijn voldaan.

  Indien de Klant een Dealer/handelaar is, geldt het eigendomsvoorbehoud ook voor de vorderingen van smart op de Dealer/handelaar die voortvloeien uit de lopende zakenrelatie, totdat de in verband met de koop verschuldigde vorderingen zijn voldaan.

  Op verzoek van de Klant is smart verplicht af te zien van het eigendomsvoorbehoud, wanneer de Klant alle vorderingen in verband met het gekochte voertuig onbetwistbaar heeft voldaan en er voldoende zekerheid bestaat voor de resterende vorderingen uit de lopende zakenrelatie.

  Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud komt smart het recht van bezit van het kentekenbewijs deel II (voertuigtitel) toe.

 2. Indien de Klant de verschuldigde koopprijs en prijzen voor nevendiensten niet of niet overeenkomstig de Koopovereenkomst betaalt, kan smart zich uit de Koopovereenkomst terugtrekken en/of, in geval van verwijtbaar plichtsverzuim van de Klant, een schadevergoeding eisen in plaats van het nakomen van de levering, indien zij de Klant tevergeefs een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld, tenzij het stellen van een termijn volgens de wettelijke bepalingen overbodig is. Indien smart recht heeft op schadevergoeding in plaats van het nakomen van de levering en indien smart het gekochte voertuig terugneemt, komen smart en de Klant overeen dat smart de normale verkoopwaarde van het gekochte voertuig op het moment van het terugnemen zal vergoeden. Op verzoek van de Klant, welk verzoek alleen onmiddellijk na de terugname van het gekochte voertuig kan worden geuit, zal een door de overheid benoemde en beëdigde deskundige, bijvoorbeeld van Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), naar keuze van de Klant de normale verkoopwaarde vaststellen. De Klant draagt de noodzakelijke kosten voor de terugname en realisatie van het gekochte voertuig. De realisatiekosten bedragen 5% van de gebruikelijke verkoopwaarde zonder bewijs. Deze worden hoger of lager vastgesteld indien smart hogere kosten bewijst of de Klant bewijst dat er lagere kosten of helemaal geen kosten zijn gemaakt.

 3. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, mag de Klant niet over het voertuig beschikken of het contractueel aan derden in gebruik geven.

XVII. Jurisdictie en toepasselijk recht, online en alternatieve geschillenbeslechting

 1. Indien een paragraaf in deze Algemene Voorwaarden of in een andere gesloten overeenkomst als ongeldig of niet-effectief wordt beschouwd, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van andere delen van de overeenkomst. Indien de Klant een Dealer/handelaar is, verbinden de partijen zich er bovendien toe de ongeldige of inactieve paragrafen te vervangen door een paragraaf die het commerciële doel van de ongeldige of inactieve paragraaf zo dicht mogelijk benadert.

 2. Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. De taal van de overeenkomst is Nederlands.

 3. Indien de Klant een Dealer/handelaar is, is Stuttgart (Mitte), Duitsland, de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele betrekkingen tussen de Klant en smart.

 4. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Smart neemt geen deel aan procedures rondom geschillenbeslechting.

  smart is niet verplicht en niet bereid deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures overeenkomstig de Belgische wet op de beslechting van consumentengeschillen (VSBG).

 5. Indien de Klant een Consument is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen Bruxelles in België, op voorwaarde dat de Consument zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in België had op het moment van het sluiten van de Koopovereenkomst en hij ofwel uit België is verhuisd op het moment dat smart een vordering indient of zijn woonplaats of gewone verblijfplaats op dat moment onbekend is.

Door op “Alle cookies accepteren” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten. Privacyverklaring Wettelijke Opmerkingen